නවකතා


  • අවිනිශ්චිත ( මළගිය ඇත්තෝ )

    අවිනිශ්චිත ( මළගිය ඇත්තෝ )

    තීරණයක් ගත නොහැකිව ඒමේ අතට වැනෙන අවිනිශ්චිත සිත තරම් කිසිවක් මේ දක්වා මා පීඩිත කර නැත…තිර විසඳුමකට දරන තැත තවදුරටත් මනෝ රාජ්‍යක අතරමං කරමින් මනස ව්‍යාකූල කරනු ලබයි..ගොඩදමන ලද මත්ස්‍යයකු මෙන් සැලෙන සිත සැනසුම අහිමි කරයි…දෙවෙනදොරා සං මා හට වඩාත් සමීප වන්නේ
Visits727
error: අන්තර්ගතය ආරක්ෂා කර ඇත !!